Katarzyna Kozak-Jurek i Lasko

(Ojciec:Lennon / Matka:Badita I)